عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/28
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه ايجاد پستهاي سازماني در چند سازمان و بيمارستان

1371.06.04 ـ .33205ت35ك ـ 1371.06.31 ـ 690
‌‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي مصوب 1366 در "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان اصفهان"، "‌دانشگاه علوم پزشكي قزوين"، "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان‌سيستان و بلوچستان"، "‌سازمان انتقال خون ايران" و "‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان هرمزگان"، و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني (‌موضوع‌نامه‌هاي شماره .7546‌د مورخ 1370.12.18 و شماره .7571‌د مورخ 1370.12.20 و شماره .931‌د مورخ 1371.2.27 و شماره .850‌د مورخ1371.2.23 و شماره .6964‌د مورخ 1370.11.19 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني‌مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در تصويب‌نامه شماره .30413ت253ه مورخ 1371.6.8 هيأت وزيران‌مجاز مي‌باشد:
1 ـ سيصد و چهل (340) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستانهاي جديدالتأسيس سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان اصفهان.
2 ـ دويست و بيست و هفت (227) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستان 130 تختخوابي كودكان قدس دانشگاه علوم پزشكي قزوين.
3 ـ نهصد و چهل و چهار (944) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان سيستان و بلوچستان.
4 ـ نوزده (19) پست سازماني با نام براي آزادگان در سازمان انتقال خون ايران.
5 ـ يكصد و چهل و چهار (144) پست ثابت و موقت سازماني در بيمارستانهاي فاطمه زهرا قشم، دكتر شريعتي بندرعباس و بيمارستان مهديه وابسته به‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان هرمزگان.