عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/25
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به دستگاه‌هاي اجرايي

1371.06.04 ـ .8776ت34ك ـ 1371.06.29 ـ 688
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، به استناد "‌ماده (8) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" مصوب 1366 تصويب نمودند:
‌استفاده از خدمات بازنشستگان و بازخريدشدگان به شرح زير از تاريخ 1371.6.4 لغايت پايان سال 1372 در دستگاه‌هاي مذكور، با رعايت ساير مقررات مربوط‌مجاز مي‌باشد:
1 ـ شش (6) نفر بازنشسته و بازخريد شده موضوع نامه‌هاي شماره 5276 مورخ 1371.5.24، شماره 5419 مورخ 1371.5.26، شماره 5055 مورخ1371.5.18، شماره 5423 مورخ 1371.5.26، شماره 4349 مورخ 1371.4.31 و شماره 2134 مورخ 1371.3.10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان تهران و‌سازمان منطقه‌اي بهداشت و درمان استان خوزستان.
2 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 1554 ـ .10.71‌و مورخ 1371.2.26 وزارت جهاد سازندگي در آن وزارت.
3 ـ فرد بازنشسته موضوع نامه شماره 2056.310.7878 مورخ 1371.5.18 وزارت كشاورزي در آن وزارت.
4 ـ دو (2) نفر بازنشسته موضوع نامه‌هاي شماره 72.14897.3263 مورخ 1371.2.20 و شماره 72.5825.4302 مورخ 1371.2.30 وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي و مؤسسه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندس زلزله.