عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/25
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه ايجاد چند پست سازماني در سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور و دانشگاه گيلان

1371.06.04 ـ .33057ت33ك ـ 1371.06.30 ـ 687
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي مصوب 1366 در "‌سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدار كشور" و "‌دانشگاه گيلان" و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني (‌موضوع نامه‌هاي شماره.7081‌د مورخ 1370.11.26 و شماره .932‌د مورخ 1371.2.27 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور‌تصويب نمودند:
‌ايجاد پستهاي سازماني به شرح زير در دستگاه‌هاي مذكور با رعايت نسبتهاي مقرر در تصويب نامه شماره .30413ت253ه مورخ 1371.6.8 هيأت وزيران‌مجاز مي‌باشد:
1 ـ يكصد و چهل و هشت (148) پست ثابت و موقت سازماني در سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور.
2 ـ يكصد و پنجاه و شش (156) پست ثابت و موقت سازماني در دانشگاه گيلان.


رديف                           عنوان مبلغ قبلي افزايش يا (‌كاهشي)   مبلغ مصوب
105002 وزارت كشور - هزينه انتخابات        544.5 1.455.500 2.000.000
105012 وزارت كشور - هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده‌شدگان از كشورهاي ديگر اردوگاه براي آنها 1.245.420 1.134.580  
          
503041 تقويت بنيه دفاعي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از جنگ تحميلي(‌تجهيز و تقويت بنيه امنيت و اجتماعي) 23.542.800   8.657.200 32.200.000
       
105010 وزارت كشور - نيروي انتظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران  22.810.960 11.247.280      11.563.680
  
جمع                                                  48.143.680   48.143.680