عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ رئيس جمهور در تاریخ 1371/6/25
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه ايجاد پنجاه پست ثابت و موقت سازماني در سازمان اسناد ملي ايران

1371.06.04 ـ .33055ت32ك ـ 1371.06.30 ـ 686
‌اكثريت وزراء عضو كميسيون رفاه اجتماعي هيأت دولت در جلسه مورخ 1371.6.4 با توجه به اختيارات تفويضي هيأت وزيران (‌موضوع تصويب‌نامه شماره.68694ت756 مورخ 1368.9.4)، بنا به تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مبني بر اجراي ماده (4) قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي‌دولتي مصوب 1366 در "‌سازمان اسناد ملي ايران" و لزوم ايجاد و افزايش پست سازماني (‌موضوع نامه شماره .1644‌د مورخ 1371.3.31 سازمان امور اداري‌و استخدامي كشور) و به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون مزبور تصويب نمودند:
‌ايجاد پنجاه (50) پست ثابت و موقت سازماني در اسناد ملي ايران با رعايت نسبتهاي مقرر در ماده (4) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه دولتي"‌مصوب 1366 مجاز مي‌باشد.
‌تأييد مي‌گردد ـ اكبر هاشمي رفسنجاني ـ رييس جمهور