عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ صد ميليون ريال به منظور تكميل پايگاه‌هاي انتقال خون كرمان، سيرجان و جهرم به سازمان‌انتقال خون ايران

1371.06.04 ـ .31393ت260ه ـ 1371.06.10 ـ 677
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 468 مورخ 1371.2.6 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و تأييد شماره 6851 ـ 33‌مورخ 1371.5.27 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون "‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ صد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، به منظور تكميل‌پايگاه‌هاي انتقال خون كرمان، سيرجان، گنبد كاووس و جهرم در اختيار سازمان انتقال خون ايران قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه‌هزينه گردد.