عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

انتصاب آقاي اسماعيل مفيدي به عنوان استاندار خراسان

1371.06.04 ـ .22493ت259ه ـ 1371.06.10 ـ 676
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.39.13 مورخ 1371.6.3 وزارت كشور، و به استناد بند (3) ماده واحده "‌قانون راجع به حذف‌عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور" ـ مصوب 1360 ـ تصويب نمودند:
‌آقاي اسماعيل مفيدي به عنوان استاندار خراسان منصوب گردد.