عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

اجازه ورود و ترخيص سه دستگاه خودروي سواري بليزر توسط وزارت نفت

1371.06.04 ـ .22494ت258ه ـ 1371.06.10 ـ 675
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد وزارت نفت و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به‌ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص سه (3) دستگاه خودروي سواري بليزر ـ موضوع نامه شماره 1969 ـ 3 ـ 35.9.3 مورخ 1371.5.31 وزارت نفت ـ مجاز مي‌باشد.