عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/4

نحوه پرداخت وام بانك جهاني در خصوص بازسازي خسارات ناشي از زلزله گيلان و زنجان توسط دستگاه‌هاي دولتي

1371.06.04 ـ .31010ت257ه ـ 1371.06.10 ـ 674
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.4 بنا به پيشنهاد شماره .1659ه مورخ 1371.5.24 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
‌دستگاه‌هاي دولتي كه از وام بانك جهاني در خصوص بازسازي خسارت ناشي از زلزله گيلان و زنجان استفاده مي‌نمايند مكلفند به هنگام بازپرداخت اقساط،‌سود و هزينه‌هاي متعلق را در مقاطع سررسيد از محل بودجه سال مربوط، با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بپردازند.
‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اي وجوه را از طريق منظور نمودن در بودجه سنواتي دستگاه‌هاي مذكور تعهد و تضمين نمايد.
‌تبصره: مابه‌التفاوت ريال ناشي از تغييرات احتمالي نرخ ارز توسط دولت پرداخت خواهد شد.