عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/1

تعيين اعضاي شوراي عالي معادن

1371.06.01 ـ .23271ت282ه ـ 1371.06.25 ـ 670
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.1 بنا به پيشنهاد شماره 100.14374 مورخ 1371.5.28 وزارت معادن و فلزات، به استناد تبصره (3) ماده (35) قانون‌معادن ـ مصوب 1362 ـ تصويب نمودند:
‌اعضاي شوراي عالي معادن به شرح زير تعيين مي‌شوند:
1 ـ وزير معادن و فلزات يا نماينده او
عضو موضوع بند 1 ماده 35
2 ـ جناب آقاي علي شكرريز
عضو موضوع بند 2 ماده 35
3 ـ جناب آقاي محمود احمدزاده هروي
عضو موضوع بند 3 ماده 35
4 ـ جناب آقاي حجت‌الاسلام الله‌وردي مقدس‌فرد
عضو موضوع بند 5 ماده 35
5 ـ جناب آقاي سيد ابوالحسن محقق
عضو موضوع بند 6 ماده 35
6 ـ جناب آقاي محمدرضا وزوايي
عضو موضوع بند 7 ماده 35
7 ـ جناب آقاي عباس مطيعيان
عضو موضوع بند 8 ماده 35
8 ـ جناب آقاي علي گلستانه
عضو موضوع بند 8 ماده 35