عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/1

اصلاح مصوبه تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 4500 ميليون ريال جهت انجام پروژه‌هاي بازسازي به دستگاه‌هاي مجري‌پروژه‌هاي مربوطه (‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور)

1371.06.01 ـ 31484 ـ 1371.06.02 ـ 668
‌تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در اداره امور مربوط به بازسازي مناطق جنگزده كه بر اساس اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران و به استناد تصويب نامه شماره 231.71512 ت ه مورخ 69.6.22 به عنوان تصميم هيأت وزيران اتخاذ شده است. به شرح زير جهت اجراء ابلاغ‌مي‌گردد:
‌در فصل ساختمانها و تأسيسات دولتي ابلاغيه شماره 16688 مورخ 741.4.15، دستگاه اجرايي پروژه رديف 1.1 (‌نوسازي گمرك چوئيبده)، از "‌استانداري(‌ستاد بازسازي)" به "‌سازمان بنادر و كشتيراني" تغيير مي‌يابد.