عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/1

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يكصد ميليون ريال جهت مطالعه كالبدي بيمارستان سينا و طرح تبديل ساختمان اعانه ملي سابق‌به بيمارستان آموزشي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

1371.06.01 ـ .31853ت251ه ـ 1371.06.08 ـ 667
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.1 بنا به پيشنهاد شماره 4729 مورخ 1371.5.11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد شماره 3613 ـ5175.61 ـ 1 مورخ 1371.5.20 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ و در اجراي بند (‌الف)‌تبصره
(6) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌مبلغ يكصد ميليون (100.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ جهت مطالعه كالبدي بيمارستان سينا و طرح تبديل‌ساختمان عانه ملي سابق به بيمارستان آموزشي، در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد.