عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13852
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/7
  • تعداد مواد:12
  • دستگاه مجری:[وزارت بازرگاني][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان امور اداري و استخدامي كشور][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][گمرك ايران][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1371/6/4

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به اصلاح روش ها و مقررات ترخيص كالاهاي وارده تجاري

شوراي عالي اداري در سي و دومين جلسه مورخ 1371/6/4بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور به منظور اصلاح روش ها و مقررات ترخيص کالاهاي وارده تجاري موارد زير را تصويب نمود:

1 ـ گمرک ايران مکلف است به منظور تسهيل و تسريع در امر ترخيص کالاهاي [...ادامه]

2 ـ گمرک ايران مکلف است به منظور تسريع امور گمرکي در کليه گمرکات اجرايي [...ادامه]

3 ـ وزارت بازرگاني موظف است با همکاري دستگاههاي دولتي ذيربط مجوزهاي ترخيص کالا مقرردر [...ادامه]

4 ـ سازمان امور اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري گمرک ايران و [...ادامه]

5 – دستگاههاي اجرايي کشور بايد به هنگام تنظيم و تدوين خط مشي ها و [...ادامه]

6 ـ گمرک ايران موظف است با همکاري دستگاههاي ذيربط طرح يک کاسه کردن مجموع [...ادامه]

7 ـ وزراي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني موظفند در اجراي مفاد اين مصوبه [...ادامه]

8 ـ رئيس کل گمرک ايران موظف است مفاد اين مصوبه را در کليه گمرکات [...ادامه]

[امضاء]معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري – سيد منصور رضوي

اصلاحات قانوني در روش ترخيص كالا كه مستلزم تهيه لايحه قانوني مي باشد موضوع بند 7 مصوبه شماره 1385/د ش مورخ 14/6/1371 شوراي عالي اداري

موادي كه در روش ترخيص كالا مستلزم تهيه تصويب نامه هيأت وزيران مي باشد، موضوع بند 7 مصوبه شماره 1385/د ش مورخ 14/6/1371 شوراي عالي اداري