عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13852
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/7
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ شوراي عالي اداري در تاریخ 1371/5/14

مصوبه شوراي عالي اداري راجع به بهبود سيستم ها و روش ها و گردش كار در ادارات

شوراي عالي اداري در سي و يکمين اجلاس مورخ 1371/5/14، بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري واستخدامي کشور در اجراي مصوبه هاي نهمين و شانزدهمين جلسات اين شورا مبني بر بهبود سيستم ها و روش ها و گردش کار در ادارات يا جهت گيري بالابردن کارآيي دستگاههاي دولتي و به منظور اصلاح روش هاي مرتبط با ارباب رجوع و ارائه خدمات به موقع و مؤثر و رعايت اصل عدم تمرکز در سازمان ثبت احوال کشور موارد ذيل را تصويب نمود: