عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13852
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي]
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه قانون فوق شامل 19 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/6/15
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/6/22

قانون موافقتنامه فرهنگي، علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك ماداگاسكار