عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/4
  • تعداد مواد:13
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

آيين‌نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 1.4781 مورخ 1370.6.12 وزارت مسكن و شهرسازي، به استناد تبصره (5) ماده (11) و‌ماده (17) قانون "‌زمين‌شهري" ـ مصوب 1366 ـ و مواد (7) و (8) قانون "‌تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن"ـ‌مصوب 1353 ـ "‌آيين‌نامه ايجاد و احداث شهرهاي جديد" را به شرح زير تصويب نمودند:

‌ماده 1 ـ شهر جديد به مكاني اطلاق مي‌شود كه در محدوده آن براي اسكان و فعاليت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ براي احداث هر شهر جديد، ابتدا طرح مكان‌يابي آن با توجه به سياستهاي دولت [...ادامه]

‌ماده 3 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه‌هاي دولتي و تابع يا وابسته دولت فقط [...ادامه]

‌ماده 4 ـ تهيه طرح جامع و تفصيلي شهر جديد با توجه به ضوابط و مقررات تعيين [...ادامه]

‌ماده 5 ـ بررسي و تصويب طرح جامع شهر جديد به عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري [...ادامه]

‌ماده 6 ـ تصويب طرح‌هاي تفصيلي شهر جديد يا تغييرات و اصلاحات بعدي آن، همچنين نقشه‌هاي تفكيكي [...ادامه]

‌ماده 7 ـ تملك زمينها در محدوده شهر جديد ـ حسب مورد ـ طبق قانون "‌زمين شهري" [...ادامه]

‌ماده 8 ـ اجراي صحيح طرح شهر جديد با رعايت ضوابط و مقررات طرح، صدور مجوز احداث [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در صورت تأسيس شهرداري، چنانچه برنامه احداث شهر جديد به پايان نرسيده باشد، مسئوليت [...ادامه]

‌ماده 10 ـ پس از پايان احداث هر محل از شهر اسكان جمعيت در آن، محدوده [...ادامه]

‌ماده 11 ـ تا زماني كه شهرداري در شهر جديد شروع به فعاليت نكرده است، براي جلوگيري [...ادامه]

‌ماده 12 ـ بخش خصوصي نيز مي‌تواند با رعايت ضوابط زير، متقاضي احداث شهر جديد باشد: [...ادامه]

‌ماده 13 ـ دستورالعملهاي لازم جهت اجراي مفاد اين آيين‌نامه، همچنين ضوابط لازم در خصوص چگونگي پيش‌فروش [...ادامه]

[امضاء]معاون اول رييس‌جمهورـ حسن حبيبي