عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/4
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

تصويبنامه در خصوص تعيين هزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و اعزام

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/6/11 بنا به پيشنهاد شماره 14044/9549/72 مورخ 1371/6/9 وزارت فرهنگ و آموزش عالي و به استناد بند «الف» تبصره (49) قانون بودجه سال 1364 کل کشور تصويب نمود:
هزينه برگزاري آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و اعزام به شرح زير تعيين مي شود:
1 ـ حق ثبت نام داوطلبان کنکور سراسري (3500) ريال
2 ـ حق ثبت نام داوطلبان آزمون دوره هاي کارشناسي ناپيوسته (4000)ريال
3 ـ حق ثبت نام داوطلبان آزمون دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته (5000) ريال
4 ـ حق ثبت نام داوطلبان آزمون دوره هاي دکتراي داخل و اعزام به خارج از کشور (6000) ريال


روابــــط صریـــــــــح