عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي][وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

تصويبنامه در خصوص الحاق يك ماده به عنوان ماده (16) آيين نامه اجرايي تبصره 45 قانون برنام اول توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/25 بنا به پيشنهاد شماره 29001/12879/72 مورخ 1370/11/7 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به استناد تبصره (45) قانون «برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1368 – تصويب نمود:
متن زير به عنوان ماده (16) به آيين نامه اجرايي تبصره (45) قانون «برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» موضوع تصويبنامه شماره 9252/ت 56 ك مورخ 1369/4/18 اضافه مي شود: