عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت مسكن و شهرسازي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

تصويبنامه هيأت وزيران در مورد اصلاح ماده 4 اصلاحي آيين نام شرايط استفاده از خانه هاي سازماني

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/25 بنا به پيشنهاد شماره 10722/3 ـ 8987/1 مورخ 1370/10/22 وزارت مسکن و شهرسازي و موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي، به استناد ماده (2) قانون «نحوه استفاده از خانه هاي سازماني» ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمود: