عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت کشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/5/21

قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي