عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13848
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/2
  • تعداد مواد:96
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي ، كميسيون امور قضائي و حقوقي در تاریخ 1371/5/18
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/6/8

‌قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران


روابــــط صریـــــــــح