عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13841
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/25
  • تعداد مواد:21
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/4/14

اساسنامه شركت حمل و نقل جاده‌اي يخچال‌دار جمهوري اسلامي ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.4.14 بنا به پيشنهاد شماره 6667.11 مورخ 1370.5.1‌وزارت راه و ترابري، به استناد ماده واحده قانون "‌اجازه تصويب‌اساسنامه شركت‌هاي حمل و نقل" ـ مصوب 1369 ـ اساسنامه شركت حمل و نقل جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح