عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13841
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/25
  • تعداد مواد:27
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد سازندگي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 17.423.210.192 مورخ 1371.1.18، وزارت جهاد سازندگي به استناد ماده (3) قانون"‌اصلاح قانون صندوق عمران مراتع" ـ مصوب 1367 ـ اساسنامه شركت سهامي تهيه، توليد و توزيع علوفه را به شرح زير تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح