عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13835
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/17
  • تعداد مواد:45
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد ماده (31) قانون "‌رسيدگي به تخلفات اداري" ـ‌مصوب 1371.4.9 ـ آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور را به شرح زير تصويب نمود: