عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13832
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و آموزش عالي]
  • یادداشت:موافقت نامه ضميمه قانون فوق داراي 8 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1371/5/13
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1371/5/21

قانون موافقتنامه همكاريهاي فرهنگي، علمي، فني و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري‌زيمبابوه