عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13830
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/11
  • دستگاه مجری:[بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

تصويبنامه راجع به مبلغ بيست ميليارد ريال از درآمد سال 1370 بانك مركزي، جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371/5/21 بنا به پيشنهاد شماره 1430/ه مورخ 1371/5/11 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به استناد تبصره (49) قانون «برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنيگ جمهوري اسلامي ايران» ـ مصوب 1368 – تصويب نمود:
مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال از درآمد سال 1370 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، جهت افزايش سرمايه بانک کشاورزي و تأمين منابع مالي توزيع اعتبارات بلند مدت وارزان قيمت در اختيار اين بانک قرار گيرد.