عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 6 ـ

درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره (38) قانون پس از دريافت توسط دستگاه‌هاي ذيربط به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل واريز و معادل نسبتهاي‌مقرر در تبصره ياد شده از محل اعتباري كه به همين منظور ضمن رديف‌هاي 1114040، 114080، 114081، 114082، 114090، 503152، قسمت چهارم‌قانون پيش‌بيني شده است، پس از مبادله موافقت‌نامه‌هاي مربوط با سازمان برنامه و بودجه در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا براي تحقق‌هدفها، و برنامه‌ها و فعاليتهاي ياد شده در تبصره (38) قانون به مصرف برسد.