عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 5 ـ

چگونگي دريافت ساير درآمدهاي موضوع تبصره (38) قانون كه بايد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت شود، طبق دستورالعملهايي‌مي‌باشد كه وزارت ياد شده تهيه مي‌كند و به تصويب وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي و امور اقتصادي و داراي مي‌رسد.