عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 4 ـ

ترخيص نوار كاست و نوار ريل ضبط صورت موضوع رديف (5) بند "‌الف" تبصره (38) قانون توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران موكول به ارائه‌تأييديه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص دريافت مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاي هر نوار توسط وزارت مزبور و واريز آن به حساب خزانه‌داري كل‌مي‌باشد.