عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 3 ـ

كليه بانكهاي كشور مكلفند هنگام گشايش اعتبار براي خريد كاغذ و مقوا مبلغ پنج (5) ريال بابت هر كيلو كاغذ و مقواي وارداتي ـ به استثناي كاغذ و‌مقواي مورد نياز دستگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزشي و سهميه ستاد بسيج اقتصادي ـ دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. در مواردي كه كاغذ و‌مقواي واردات بودن گشايش اعتبار و انتقال ارز مي‌باشد، گرمك جمهوري اسلامي ايران موظف است به هنگام ترخيص كالا، رأساً وجوه مورد بحث را دريافت و‌به درآمد عموم كشور واريز نمايد.