عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 2 ـ

گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است درآمد موضوع جزء "ب" رديف (6) بند "‌الف" تبصره (38) قانون را قبل از ترخيص كالا، از واردكنندگان‌دريافت و به حساب خزانه‌داري كل واريز نمايد.