عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 1 ـ

قانون بودجه سال 1371 كل كشور در اين آيين‌نامه به اختصار، قانون ناميده مي‌شود.