عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13830
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/11
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/16

آيين‌نامه اجرايي تبصره 38 قانون بودجه سال 1371 كل كشور

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره 1.1866.101.162 مورخ 1371.3.19 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي، به استناد تبصره (38) قانون بودجه سال 1371 كل كشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره مزبور را به شرح زير تصويب‌نمودند: