عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13830
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/6/11
  • تعداد مواد:30
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][نهضت سوادآموزي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/11

آيين‌نامه مرخصيهاي اعضاي ثابت نهضت سوادآموزي

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.11 بنا به پيشنهاد شماره 11.17335 مورخ 1370.9.18 نهضت سوادآموزي، و به استناد ماده (23) قانون "‌مقررات‌استخدامي نهضت سوادآموزي" ـ مصوب 1367 ـ آيين‌نامه مرخصيهاي اعضاي ثابت نهضت سوادآموزي را به شرح زير تصويب نمودند: