عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/28

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه اتومبيل بنز سواري توسط وزارت راه و ترابري

1371.05.28 ـ .22711ت266ه ـ 1371.06.14 ـ 665
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.28 بنا به پيشنهاد شماره 6529.11 مورخ 1371.5.21 وزارت راه و ترابري و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد‌بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌ورود و ترخيص يك دستگاه اتومبيل بنز سواري مدل (E260) توسط وزارت راه و ترابري با معافيت از پرداخت سود بازرگاني مجاز مي‌باشد.