عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ سيصد و چهل ميليون ريال جهت بازسازي بخشي از ساختمان دادگستري مشهد و تهيه و خريد‌تجهيزات مربوط به وزارت مذكور

1371.05.25 ـ .30697ت262ه ـ 1371.06.10 ـ 645
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 10.1201 مورخ 1371.3.12 وزارت دادگستري، و تأييد شماره 6507 ـ 33 مورخ1371.5.17 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ سيصد و چهل ميليون (340.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، جهت‌بازسازي بخشي از ساختمان دادگستري مشهد و تهيه و خريد تجهيزات مربوط، در اختيار وزارت دادگستري قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان‌برنامه و بودجه، هزينه گردد.