عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

لحاق متني به عنوان ماده 16 آيين‌نامه اجرايي تبصره 45 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

1371.05.25 ـ .22358ت248ه ـ 1371.06.08 ـ 641
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 72.12879.29001 مورخ 1370.11.7 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، به استناد تبصره(45) قانون "‌برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1368 ـ تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان ماده (16) به آيين‌نامه اجرايي تبصره (45) قانون "‌برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" موضوع‌تصويب‌نامه شماره .9252ت56ك مورخ 1369.4.18 اضافه مي‌شود: