عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

اصلاح آيين‌نامه شرايط و طرز استفاده از خانه‌هاي سازماني

1371.05.25 ـ .22353ت246ه ـ 1371.06.08 ـ 636
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 3.10722 ـ 1.8987 مورخ 1370.10.22 وزارت مسكن و شهرسازي و موافقت وزارت امور‌اقتصادي و دارايي، به استناد ماده (2) قانون "‌نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني" ـ مصوب 1346 ـ تصويب نمودند:


روابــــط صریـــــــــح