عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

اصلاح ماده 11 آيين‌نامه مالي واحدهاي اجرايي (‌خدماتي) سازمان بهزيستي كشور در استانها و تبصره آن

1371.05.25 ـ .22022ت245ه ـ 1371.06.03 ـ 634
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 12173 مورخ 1370.11.27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به استناد تبصره (5)‌ماده واحده "‌لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بهزيستي كشور" ـ مصوب 1359 شوراي انقلاب ـ تصويب نمودند:
‌ماده (11) آيين‌نامه مالي واحدهاي اجرايي (‌خدماتي) سازمان بهزيستي كشور در استانها و تبصره آن ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 40326 مورخ 1359.8.3 ـ‌به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده (11) آيين‌نامه مالي واحدهاي اجرايي (‌خدماتي) سازمان بهزيستي كشور در استانها و تبصره آن ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 40326 مورخ 1359.8.3 ـ‌به شرح زير اصلاح مي‌شود: