عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

اجازه ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري به وزارت كشاورزي

1371.05.25 ـ .22116ت240ه ـ 1371.06.04 ـ 632
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و موافقت وزارت صنايع سنگين، و به استناد بند (6) ماده واحده قانون "‌مقررات‌مربوط به ورودي خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص يك (1) دستگاه خودروي سواري ـ موضوع نامه شماره 600.26068444 مورخ 1371.5.24 وزارت كشاورزي ـ مجاز مي‌باشد.