عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/25

اجازه اقدام نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي به شركت آب و نيرو

1371.05.25 ـ .21885ت233ه ـ 1371.06.01 ـ 613
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.25 بنا به پيشنهاد شماره 3607.100 مورخ
1371.5.18 وزارت نيرو، به استناد ماده (21) قانون "‌برنامه و بودجه كشور" ـ مصوب 351 ـ تصويب نمودند:
‌به شركت آب و نيرو اجازه داده مي‌شود طبق مقررات خاص خود، نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني انتفاعي اقدام نمايد.