عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

‌تعيين نسبت‌هاي مورد عمل جهت استخدام و ايجاد پستهاي سازماني در وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي

1371.05.21 ـ .30412ت253ه ـ 1371.06.08 ـ 611
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره .2445‌د مورخ 1371.5.6 سازمان امور اداري و استخدامي كشور، به استناد قانون "‌اصلاح‌مواد (4) و (6) قانون نحوه تعديل نيروي انساني" ـ مصوب 1370 تصويب نمودند:
‌اعداد و نسبتهاي ياد شده در مواد (4) و (6) قانون "‌نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه‌هاي دولتي" به عنوان نسبتهاي مورد عمل وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي، براي استخدام و ايجاد پستهاي سازماني، تعيين مي‌شود.


روابــــط صریـــــــــح