عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

تعيين فهرست سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي‌بين‌المللي در سال 1371

1371.05.21 ـ .31539ت244ه ـ 1371.06.03 ـ 610
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 1.8030.64.2948 مورخ 1371.5.10 سازمان برنامه و بودجه ، به استناد ماده (55) قانون"‌محاسبات عمومي كشور" ـ مصوب 1366 ـ و قانون "‌عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي" ـ مصوب 1365 ـ تصويب‌نمودند:
‌فهرست متمم سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي در سال 1371 (1992‌ميلادي) كه اعتبار آن در مجموع بالغ بر چهارصد و هفتاد ميليون و هشتصد و هشتاد و سه هزار (470.883.000) مي‌باشد، به شرح جدول پيوست، تعيين‌مي‌شود.
‌سهميه و حق عضويتهاي ياد شده با توجه به قوانين و مقررات مربوط از اعتبار رديف 503001 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور‌قابل پرداخت مي‌باشد.