عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

تأمين اعتبار و تعيين سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي‌بين‌المللي

1371.05.21 ـ .31538ت242ه ـ 1371.06.03 ـ 609
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 2897 ـ 7882.64 ـ 1 مورخ 1371.5.6 سازمان برنامه و بودجه، به استناد قانون "‌عضويت‌دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمانها و مجامع بين‌المللي" ـ مصوب 1365 ـ و قانون "‌الحاق (2) تبصره به آن" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمودند:
‌سهميه و حق عضويتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي در سال 1371 (1992 ميلادي) جمعاً بالغ‌بر يك ميليارد و دويست و نود ميليون و يكصد و چهل و سه هزار (1.290.143.000) ريال به شرح جدول پيوست، تعيين مي‌شود.
‌سهميه و حق عضويتهاي ياد شده با توجه به قوانين و مقررات مربوط از اعتبار رديف 107004 ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان‌ملل متحد و ساير سازمانهاي بين‌المللي و تعهدات ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور قابل پرداخت مي‌باشد.