عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

اجازه ادامه فعاليت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان خواربار و كشاورزي جهاني (‌فائو)

1371.05.21 ـ .21301ت237ه ـ 1371.06.01 ـ 608
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21، بنا به پيشنهاد كشاورزي، و تأييد شماره 1408 ـ 500.1 مورخ 1371.5.18 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي)‌تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
‌ادامه فعاليت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني (‌فائو) مجاز مي‌باشد.