عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ بيست ميليارد ريال جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي به بانك فوق‌الذكر

1371.05.21 ـ .31337ت235ه ـ 1371.06.01 ـ 607
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره .1430ه مورخ 1371.5.11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، به استناد تبصره (49) قانون"‌برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران" ـ مصوب 1368 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از درآمد سال 1370 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، جهت افزايش سرمايه بانك كشاورزي و تأمين منابع‌مالي توزيع اعتبارات بلند مدت و ارزان قيمت در اختيار اين بانك قرار گيرد.