عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

‌تأسيس دفترهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي باكو، دوشنبه، كابل، كويت، مسكو و عشق‌آباد و ادامه‌فعاليت دفترهاي سازمان مزبور در شهرهاي اسلام‌آباد، بيروت، بن، پاريس، لندن....

1371.05.21 ـ .21229ت232ه ـ 1371.06.01 ـ 606
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 23.1021.3340 مورخ 1371.3.17 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، و تأييد‌شماره 1392 ـ 500.1 مورخ 1371.5.18 وزارت امور خارجه، به استناد بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1371 كل كشور تصويب نمودند:
تأسيس دفترهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در شهرهاي باكو، دوشنبه، كابل، كويت، مسكو و عشق‌آباد، و ادامه فعاليت دفترهاي سازمان مزبور در‌شهرهاي اسلام‌آباد، بيروت، بن، پاريس، لندن، دهلي نو، مالزي و توكيو مجاز مي‌باشد.