عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

خارج شدن دو لايحه معوق از دستور كار مجلس شوراي اسلامي

1371.05.21 ـ 40580 ـ 1371.06.01 ـ 605
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 مقرر نمود:
‌در اجراي ماده (60) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، از مجلس خواسته شود لايحه‌هاي معوق زير از دستور رسيدگي مجلس شوراي اسلامي خارج‌شود:
1 ـ لايحه اجازه افزايش و تغيير حقوق و مزاياي شهرداران و كاركنان شهرداريها.
2 ـ لايحه اصلاح تبصره (37) قانون بودجه سال 1358 كل كشور.