عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

‌تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ 500 ميليون ريال جهت مبارزه با آفات سوسك سرخرطوي حنايي خرما به وزارت كشاورزي

1371.05.21 ـ .30463ت226ه ـ 1371.05.27 ـ 604
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد شماره 5018.2241.51 مورخ 1371.4.1 وزارت كشاورزي، و تأييد شماره 6307 ـ 33 مورخ1371.5.12 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ پانصد ميليون (500.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور به منظور مبارزه‌با آفت سوسك سرخرطومي حنايي خرما، در اختيار وزارت كشاورزي قرار گيرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه، به شرح زير هزينه گردد:
1 ـ مبلغ چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال در استان سيستان و بلوچستان و استانهاي مجاور توسط اداره كل كشاورزي استان سيستان و‌بلوچستان.
2 ـ مبلغ شصت ميليون (60.000.000) ريال جهت تحقيقات در امر بيولوژي آفت مزبور توسط سازمان تحقيقات كشاورزي (‌مؤسسه آفات ويروسيهاي‌گياهي).