عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/21

جواز ورود و ترخيص يك دستگاه خودروي سواري اهدايي توسط نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران

1371.05.21 ـ .20999ت225ه ـ 1371.05.27 ـ 603
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.21 بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت صنايع سنگين، به استناد بند (6) ماده واحده قانون"‌مقررات مربوط به ورود خودروي سواري در موارد خاص" ـ مصوب 1370 ـ تصويب نمود:
‌ورود و ترخيص قطعي يك (1) دستگاه خودروي سواري اهدايي ـ موضوع نامه شماره 140.90.21 مورخ 1371.5.12 وزارت آموزش و پرورش ـ توسط‌نهضت سوادآموزي جمهوري اسلامي ايران مجاز مي‌باشد.