عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/5/18

تأمين اعتبار و اختصاص مبلغ يك ميليارد ريال جهت عمليات ساختماني راه امام قلي باجگيران به وزارت راه و ترابري

1371.05.18 ـ .30323ت230ه ـ 1371.05.27 ـ 598
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.5.18 بنا به پيشنهاد شماره 752 ـ 3056.91 ـ 1 مورخ 1371.5.10 سازمان برنامه و بودجه، به استناد ماده (55) قانون‌محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب نمودند:
‌مبلغ يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار رديف 503002 ـ هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده عمراني ـ قانون بودجه سال 1371 كل كشور، در اختيار‌وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا جهت شروع عمليات ساختماني راه امام قلي ـ باجگيران، هزينه گردد.